БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

За нас

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪШНА РЕКЛАМА – 13.03.2019

По т.1: ОС РЕШИ: Приема отчета на Управителния съвет за 2018 г. и освобождава Управителния съвет от отговорност.
По т.2: ОС РЕШИ: Приема финансовия отчет за 2018 г.
По т.3 и 4  няма промени 
По т.5 :  ОС РЕШИ:

  1. Да бъде обновен сайтът на Сдружението предвид остаряване на софтуера и по-нататъшната му непригодност.
  2. Да бъде увеличен годишният членски внос:  от левов еквивалент на 400 /четиристотин/ евро на 450 /четиристотин и петдесет/ евро по фиксирания курс на БНБ.
  3. Приема проекто-бюджета за 2019 година.

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

от 08.08.2018 год.

Свали наредбата в PDF формат


На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама: 
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г. 

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.