БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

Устав

Устав 2013

Устав 2013 в MS Word format 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ

Чл.1

”Българска асоциация за външна реклама” е юридическо лице с нестопанска цел. Нейни членове са фирмите, предоставящи рекламни площи за външна реклама: български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица. Асоциацията не формира и не разпределя печалба.

Асоциацията е  със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. ”Московска” № 3А, ет. 5. (изм. с Решение на Общото събрание по протокол от 27.06.2012 г.)

Нейната дейност като сдружение в частна полза се осъществява в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с този Устав и с решенията на своите органи.

Статутът е придобит с вписване в регистъра на Софийски градски съд, съгласно процедурата за регистрация на сдруженията с нестопанска цел.

Сдружението има кръгъл печат с надпис : ”Българска асоциация за външна реклама”.

Сдружението се учредява за неопределен срок.

Чл. 2

Целите на Българската асоциацията  за външна реклама са:

 1. Развитие на външната реклама в страната;
 2. Защита на общите браншови интереси;
 3. Установяване на лоялни делови отношения на българския рекламен пазар;
 4. Подпомагане на държавните органи в създаването на нормативни актове, указания и решения, отнасящи се до развитието на външната реклама;
 5. Съдействие за развитието на рекламния пазар за външна реклама.

Чл. 3

За изпълнение на целите си Асоциацията:

 1. Предприема действия за защита на правата и интересите на членовете си при нарушения или пренебрегване от страна на монополни организации, държавни органи, чуждестранни фирми и др.;
 2. Изяснява становища и изисква разяснения от компетентни държавни органи за нормативни актове, указания, решения и други, свързани с дейността на Асоциацията;
 3. Влиза в диалог с организации, чиято дейност е в противоречие с интересите на членовете на Асоциацията и при необходимост отнася въпросите до компетентни органи за решаване;
 4. Предприема действия за промяна на нормативни актове и решения на общинските и  държавните органи, противоречащи на интересите на рекламния бранш в страната;
 5. Установява контакти с общински и държавни ведомства и други браншови организации;
 6. Оказва съдействие за уреждане на спорове, възникнали между членовете на Асоциацията, включително чрез вземане на отношение по всеки спор, ако една от страните поиска това;
 7. Поддържа контакти с международни и национални организации, имащи отношение към целите и задачите на Асоциацията;
 8. Съдейства за осигуряване на лоялна конкуренция;
 9. Информира членовете си за тенденциите в развитието на рекламния пазар;
 10. Организира дейности, подпомагащи развитието на рекламния бранш.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4

Предмет на дейност : извършване на допълнителна стопанска дейност:печатарска, издателска, провеждане на проучвания и учмастие в международни програми;набиране и разпространение на информация и др. Дейности и услуги, позволени от закона, свързани с основната дейност на Асоциацията за постигане на определените в Устава цели.

Допълнителната стопанска дейност е в ограничен обем, което не дава възможност да измести основната дейност на Асоциацията

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.5

Членуването в Асоциацията е доброволно.

В Българската асоциация за външна реклама могат да членуват български фирми, чиято дейност преобладаващо е свързана с разработване, производство и изграждане на рекламни площи за външна реклама.

Физически лица с особено големи заслуги за осъществяване целите на Асоциацията се избират от ОС за почетни членове. Почетните членове нямат право на глас и не заплащат членски внос.

Чл. 6

Приемането на нови членове става от Общото събрание  на Асоциацията с обикновено мнозинство, по предложение на УС. Предварително кандидатите подават  писмено заявление до УС, в което  декларират, че приемат Устава на асоциацията, както и документи, удостоверяващи изискванията за членство на чл.4.
Кандидатите за членове на БАВР при депозиране на документите да представят допълнително кратка писмена презентация.(доп. с Решение на Общото събрание по Протокол от 27.06.2012 г.)

Чл. 7

Членството се прекратява :

 1. С едностранно волеизявление до Асоциацията – с писмено тримесечно предизвестие до Управителния съвет.УС се произнася по подаденото предизвестие и го внася в ОС за решение. В този случай Асоциацията не дължи обратно внесения преди напускане членски внос.
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическите лица и с обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическите лица,членове на Асоциацията.
 3. С изключването.
 4. Изключването става с решение на Общото събрание по предложение на УС в следните случаи:
  • при прояви, злепоставящи браншовите интереси на членовете;
  • при груби нарущения на Устава
 5. С прекратяване на Асоциацията.
 6. При отпадане в следните случаи:
  • поради невнасяне установените имуществени вноски /членски внос/ повече от 3 /три/ месеца от предвидения в настоящия Устав срок;
  • системно неучастие в дейността на Асоциацията, констатирано от протоколите за участие и други документи, удостоверяващи това

Решенията за прекратяване на членство се взимат от ОС с квалифицирано мнозинство от  2/3 от присъстващите членове.
При прекратяване на членство не се връща внесеният  вече членски внос.

Възстановяване на членството в Асоциацията на изключен член не може да стане по – рано от една година от момента на изключването. Възстановяването става с решение на ОС, при квалифицирано мнозинство от 2/3.

Чл. 8

Членовете на Асоциацията имат следните права:

 1. Да избират и да бъдат избирани в управителните органи на Асоциацията;
 2. Да участват в цялостната дейност на Асоциацията. Да получават информация за дейността на същата и нейните органи;
 3. Да се ползват от имуществото и от резултатите на дейността на Асоциацията, съответстващи на този Устав;
 4. Да участват в организирани прояви и инициативи, подготвени от Асоциацията;
 5. Да напускат Асоциацията свободно и по съвест.

Чл. 9

Членовете на Асоциацията са длъжни:

 1. Да правят имуществени вноски : встъпителна вноска и годишен членски внос, определен от ОС.
 2. Годишният членски внос се внася до 31.03. на текущата година. Новоприетите членове на Асоциацията заплащат първия членски внос до един месец след приемането си.
 3. Да спазват Устава на асоциацията  и да не членуват в алтернативни асоциации на национално ниво.
 4. Да изпълняват решенията на Общото събрание;
 5. Да оказват съдействие за осъществяване на решенията на органите, взети в съответствие с този Устав;

Чл.10

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.Членът не отговаря лично за задълженията на Асоциацията.

Чл. 11

Органи на Асоциацията

 1. Върховен орган е Общото събрание То се състои от всички редовни членове на Асоциацията.
 2. Управителен орган е Управителният съвет.

Чл. 12

Асоциацията може да разкрива клонове в страната.

Чл. 13

Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва устава на Асоциацията;
 2. Приема други вътрешни актове като: правилници, вътрешни правила, изготвени и обсъдени от УС;
 3. Избира и освобождава членове на УС .
 4. Приема и изключва членове на Асоциацията по предложение на УС;
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове в страната
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията.
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията.
 9. Приема бюджета на Асоциацията.
 10. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос.
 11. Приема отчета за дейността на УС.
 12. Отменя решения на Управителния орган, когато противоречат на Закона , Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
 13. Взема и други решения по предложение на членовете си.
 14. Взема решения по тълкуването на разпоредбите на настоящия Устав с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Правата по т. т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията.

Решенията на ОС са задължителни за управителните органи.

Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Решенията на органите на Асоциацията, които са взети  в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на ОС , могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1/една/ година от датата на вземането на решението.

Споровете  относно решенията на ОС, подлежащи на съдебен контрол,  могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на негов орган /Управителния съвет/, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1/една/ година от датата на вземането на решението.

Чл. 14

Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Асоциацията. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда  по писмено искане на заинтересуваните членове.

Поканата за свикване на ОС трябва да съдържа дневен ред, дата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
Поканата се изпраща до членовете на ОС най-малко в двуседмичен срок преди насрочения от УС ден чрез препоръчано писмо с обратна разписка, факс или по електронна поща с подтвърждение от получателя.

Чл. 15

Общото събрание е законно, ако присъстват представители на най-малко половината плюс един от  редовните членовете на Асоциацията.

Ако в обявения час не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Чл.16

 1. В ОС всеки член има право на един глас.
 2. Не се допуска един член на ОС да гласува с пълномощно на друг член.
 3. ОС взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
 4. Промените и допълненията на Устава,  избирането и освобождаването на членове на УС, вземане решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията, приемане бюджета на Асоциацията , приемане отчета за дейността на УС и отменяне решенията на управителните органи на Асоциацията  се решават с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
 5. Ако не бъде взето друго решение за всеки отделен случай, гласуването е явно.
 6. За заседанията на ОС се води протокол.

Чл. 17

 1. Органите на управление – УС – се избират от ОС за срок от 3/три/ години.
 2. УС избира от своя състав председател.
 3. УС се състои от 5 /пет/  члена. (изм. с Решение на Общото събрание по Протокол от 23.10..2013 г.). УС организира и ръководи работите на  Асоциацията и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на ОС на Асоциацията.
  • представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
  • осигурява изпълнението на решенията на ОС.
  • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.
  • подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.
  • определя адреса на сдружението.
 4. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Същият е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
 5. Членовете на УС се уведомяват за предстоящото заседание предварително.Същите потвърждават своето участие.
 6. На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове на съвета.
 7. УС взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по ликвидацията и във връзка с чл.31 т.т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ , отнасящи се  до правомощията на УС – с мнозинство от всички членове.Заседанията на УС се считат за законни, ако присъстват  повече от половината от неговите члиенове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 8. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
 9. УС създава помощни органи на Асоциацията, като определя тяхната численост, функции и правила за работа.
 10. УС може да свиква разширено заседание на УС при необходимост.
 11. Членовете на УС могат да получават възнаграждение за своята дейност, определено от ОС на Асоциацията.
 12. УС има изключителното и единствено право да оторизира представител на БАВР за гласуване пред Генералната асамблея на ФЕПЕ Интернешънъл. (добавена с Решение на Общото събрание по Протокол от 23.10..2013 г.)


Чл. 18

 1. Председателят на УС на Асоциацията ръководи дейността й с оглед изпълнението на нейните цели и решенията на нейните органи.
 2. Председателят на УС представлява Асоциацията пред външни организации, ведомства и лица. По определени въпроси той може да упълномощава за представителство и някои от членовете на УС.

Чл. 19

Заместник-председателите на Асоциацията се избират от УС по предложение на председателя за срок от 3/три/ години и представляват Асоциацията в негово отстъствие.

Чл. 20

 1. Секретарят се избира от  УС за срока на мандата на УС.
 2. Секретарят следи за изпълнението на решенията на ОС и УС, подготвя необходимите материали за членовете, следи за редовното постъпване на членския внос, подготвя материали за компетентните органи на държавата и др.

Чл.21

Протоколите от заседанията на ръководните органи на Асоциацията, както и всички останали документи , касаещи дейността на същата са достъпни за всички членове .

Чл. 22 Асоциацията се прекратява:

 1. С изтичане на срока, за който е учредена.
 2. С решение на ОС.
 3. По решение на съда
 • ако не е учредена по законния ред;
 • ако извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения нрав или добрите нрави;
 • ако е обявена в несъстоятелност;

Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.Прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл.23 Ликвидация.

 1. При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.
 2. Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

Чл.24 Имущество след ликвидация

 1. Разпределението на имуществото след ликвидацията  се извършва по предложение на УС от ОС. Имуществото се разпределя пропорционално между членовете в зависимост от тяхното участието  в имуществото на Асоциацията.
 2. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на Асоциацията до размера на придобитото.
 3. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Асоциацията  по регистъра  на Софийски градски съд.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25

 1. Този устав е променен и приет от ОС на Българската асоциация за външна реклама, проведено на  23.10.2013. година .
 2. За всичко, неупоменато в настоящия устав се прилагат съответно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Председател : Ангел Станчев

Устав 2013 в MS Word format