OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

About Us

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪШНА РЕКЛАМА – 13.03.2019

По т.1: ОС РЕШИ: Приема отчета на Управителния съвет за 2018 г. и освобождава Управителния съвет от отговорност.
По т.2: ОС РЕШИ: Приема финансовия отчет за 2018 г.
По т.3 и 4  няма промени 
По т.5 :  ОС РЕШИ:

  1. Да бъде обновен сайтът на Сдружението предвид остаряване на софтуера и по-нататъшната му непригодност.
  2. Да бъде увеличен годишният членски внос:  от левов еквивалент на 400 /четиристотин/ евро на 450 /четиристотин и петдесет/ евро по фиксирания курс на БНБ.
  3. Приема проекто-бюджета за 2019 година.

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

от 08.08.2018 год.

Свали наредбата в PDF формат


Eight outdoor advertising agencies: “Image”, “Kresli”, “Dea”, “Krivicki & Co”, “Bulmedia”, “Reklamna Mreja 5”, “Interreklama” and “Markani Line” found on 14th April 1999 an Outdoor Advertising Association which was registered on the associations` register on 2nd December 1999.

The association was found to protect the trade interests of the member -companies in order to establish rules of the outdoor advertising market. Another reason was the need for loyalty among the member-companies when observing the trade policy for opposition to the underselling.

In year 2004 with the decision of the General Meeting of the members of OOA and with the decision of Sofia City Court, the association changed its name to – Outdoor Advertising Association of Bulgaria. It consists of 35 members, all of them in the outdoor advertising business. The regulations are in accordance with the Law for Non-Profit Legal Persons.

As a representative of so many companies, it is easier for the Association    
to establish the contacts with Sofia municipality and other municipalities in the country, as well as with the advertising and architectural departments of the listed institutions, not to mention the medias in regards with the protection of the trade interests of the business.

OAAB will welcome each new member in the outdoor advertising business which accepts the Association’s regulations.