За нас
   
image
 

image
БАВР - член на FEPE International

По решение на УС на БАВР от 27.11.2013 и предприети действия на 16.12.2013 и 14.01.2014, се проведоха срещи с главния архитект на София Петър Диков.
В резултат от съвместните дейстия на СО и Сдружението, при активната помощ от страна на БАВР, бяха демонтирани около 40 незаконни РЕ на територията на СО.
Същевременно бяха депозирани предложения по текстовете на проекто-наредба за ПОРИМДЕРДТСО.

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 23.10.2013 Г.

РЕШЕНИЕ: ОС приема отчета на УС и освобождава членовете на УС от отговорност.
РЕШЕНИЕ: ОС приема  финансовия отчет на УС.
РЕШЕНИЕ: ОС избира   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА Сдружението в състав:

Васил Пиралков
Теодора Ъндъруд
Таня Василева
Милен Попов
Ангел Станчев

РЕШЕНИЕ: ОС избира г-н Иван Моров за председател на Етичната комисия
РЕШЕНИЕ: На заседания на УС може да присъства представител на ЕК със статут „СЛУШАТЕЛ“
РЕШЕНИЕ:ОС избира г-жа Екатерина Морова и г-н Георги Ненков за членове на БАВР със статут „ПОЧЕТЕН ЧЛЕН“

На  първо заседание избраният Управителен съвет на БАВР бе конституиран както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНГЕЛ СТАНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ТЕОДОРА ЪНДЪРУД, ТАНЯ ВАСИЛЕВА
ОТГОВОРНИК ПО ФИНАСИИТЕ: ВАСИЛ ПИРАЛКОВ

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image