За нас
   
image
 

image
БАВР - член на FEPE International

П О К А Н А

Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква

О Б Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е

на 16.10.2014 / четвъртък/ в седалището на Сдружението, София , ул.“Московска“ № 3 А, ет. 5 от 14 часа със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на управителния съвет за 2013 година и освобождаване от отговорност на УС.
2. Финансов отчет за 2013 година.
3. Отчет на делегатите на на БАВР на 55 годишен конгрес на ФЕПЕ Интернешънъл – Виена 2014
4. Приемане и отпадане на членове.
5. Промени в устава на Сдружението.
6. Разни.
 

 

 

РЕШЕНИЯ  НА УС ОТ 24.04.2014

1. Да се депозира писмо до Кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова с копие до Главния архитект на СО Петър Диков и арх. Влади Калинов-директор на Дирекция „Общински строителен контрол“ във връзка с порядъка за премахване на РЕ, неотговарящи на законовите изисквания и разпоредби.

2. Оторизира Председателя  на УС Ангел Станчев да представлява Сдружението на конгреса на ФЕПЕ Интернешънъл във Виена 4-7.06.2014 и да гласува на Общото събрание.

 

 

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image