За нас
   
image
 

image
БАВР - член на FEPE International

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 29.10.2015 Г.


По т.1. Приема отчета на Управителния съвет за 2014 г. и освобождава от отговорност  УС.  Гласуване: 6 гласа „ЗА“.

По т.2. Приема финансовия отчет на УС за 2014 г.Гласуване: 6 гласа „ЗА“.
 РЕШЕНИЕ: След опит за набиране на нови членове и преценка на финасовата ситуация, до края на м.ноември 2015 да бъде приет проекта за бюджет за 2016 г. При необходимост-свикване на извънредно ОС. Гласуване: 6 гласа „ЗА“

По т.3.   ОС въз основа на Устава на сдружението  РЕШИ:
Фирмите : Ай Ем Комюникейшънс ООД, ЗАК Аутдор ООД, Импресия 2003 ООД, Юнилекс ООД се заличават като членове на БАВР. Гласуване: 6 гласа „ЗА“

По т.5   ОС РЕШИ: Закрива Етичната комисия и прехвърля пълномощията й на Управителния съвет. Гласуване :6 гласа „ЗА“
 ОС РЕШИ: Да се прекрати членството на Сдружението във ФЕПЕ Интернешънъл. Гласуване: 6 гласа „ЗА“.
 Общото събрание възлага на секретаря да изпрати уведомително писмо до ФЕПЕ  Интернешънъл.

 

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image