За нас
   
image
 

image
БАВР - член на FEPE International

РЕШЕНИЯ  НА  ОБОЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 16.10.2014 г.

С ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за 2013 година и освобождаване от отговорност на УС.
2. Финансов отчет за 2013 година.
3. Отчет на делегатите на на БАВР на 55 годишен конгрес на ФЕПЕ Интернешънъл – Виена 2014
4. Приемане и отпадане на членове.
5. Промени в устава на Сдружението.
6. Разни.

По т. 1 ОС РЕШИ: Приема отчета на УС на БАВР и освобождава от отговорност УС.
По т. 2 ОС РЕШИ: Приема финансовия отчет на УС за 2013 г.
             ОС РЕШИ: Приема проекто-бюджета за 2015 г.
По т. 4  ОС РЕШИ: Фирма Кресли Адвъртайзинг  АД отпада от членовете на БАВР, съгласно чл.7, ал.5 на Устава на Сдружението.
По т. 6  ОС РЕШИ: Оторизира Управителния съвет да внесе писмо до гл. архитект на София във връзка с установяване  на необходими отстояния от  установените по схемата за разполагане на РЕ точки и зелени насаждения.

За нас

ENGLISH

На 14 април 1999 година 8 фирми за външна реклама:
/ “ИМИДЖ”, “КРЕСЛИ”, “ДЕЯ”, “КРИВИЦКИ и Сие”, ”БУЛМЕДИЯ”, “РЕКЛАМНА МРЕЖА 5”, “ИНТЕРРЕКЛАМА” и “МАРКАНИ ЛАЙН” / учредиха Асоциация за Външна Реклама,  която  бе вписана в регистъра на сдруженията на 2 декември 1999 г.

Асоциацията бе учредена да защитава браншовите интереси на фирмите – членки с цел да се установят правила относно пазара на външна реклама, необходимостта от лоялност между същите при спазване на търговската политика за противопоставяне  на дъмпинга.

През 2004 г. АВР с решение на ОС на членовете си и решение на СГС  прие ново име-  Българска асоциация за външна реклама. В нея членуват 35 фирми, занимаващи се с външна реклама. Уставът на Асоциацията е приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ.

Чрез Асоциацията,  представляваща такъв голям брой фирми , по-лесно се осъществяват контактите със СО и другите общини в страната, с рекламните и архитектурни  отдели към тях, както и с медийте във връзка със защита на браншовите интереси на бизнеса.

БАВР е отворена за приемане на нови членове, които се занимават с външна реклама и приемат нейния Устав.
Created with image