OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

ОБЩО СЪБРАНИЕ на 29.10.2015

27.06.2016

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел„ Българска асоциация за външна реклама“, София  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 от Устава на Сдружението свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на 29.10.2015 /четвъртък/ от 14 ч на адреса на управление , София, ул.“Московска“ 3А , ет.5 при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на управителния съвет за 2014 година и освобождаване от отговорност на УС.
  2. Финансов отчет за 2014 година.
  3. Приемане и отпадане на членове.
  4. Промени в устава на Сдружението.
  5. Разни

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Last modified: Saturday April 20th, 2019

Comments are closed.